Privacybeleid

Privacyverklaring 

Uw privacy is zeer belangrijk voor vanReincke (hierna ook ‘ik’, ‘mijn’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’). vanReincke –Yolanda Reincke – is gecertificeerd ActionCOACH Business Coach; licentienemer van de succesvolle business methode van ActionCOACH Business Coaching. vanReincke helpt MKB ondernemers om hun bedrijf te laten groeien. Om (latente) dromen, plannen en ideeën om te zetten in daadkracht, verandering en een rijker leven. Ondernemers in Nederland die al een goedlopend bedrijf hebben of net beginnen. Met een aanpak die gebaseerd is op haar jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en ondernemerschap. En aan de basis de bewezen succesformule van ActionCOACH; een eenvoudige en gesystematiseerde benadering van succesvol ondernemen. 

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we de verzamelde gegevens met betrekking tot het Platform en/of de Diensten verzamelen, opslaan en gebruiken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

Yolanda Reincke
Bronkhorstweg 32
5363 TX Velp
yolanda@vanreincke.nl

Door het bezoeken of gebruiken van het Platform en/of de Diensten stemt u in met deze Privacyverklaring en geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, en te gebruiken, zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

Wij behouden het recht voor om deze Privacyverklaring met redelijke tussenpozen aan te passen. Gelieve hem daarom regelmatig opnieuw te lezen. Als u het Platform en/of de Diensten blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u de veranderingen in deze Privacyverklaring hebt aanvaard. Alle gedefinieerde termen in de Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als volgens de definitie in de Voorwaarden.

INDIEN U DEZE PRIVACYVERKLARING NIET AANVAARDT EN/OF ER NIET MEE INSTEMT, DIENT U HET BEZOEK AAN EN/OF HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN DE DIENSTEN TE STAKEN.

1. Verzamelen van gegevens

Wanneer u het Platform gebruikt, verzamelen wij vanaf allerlei bronnen gegevens die verband houden met u en met uw gebruik van onze Diensten. 

Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen 

 • Gegevens die u bewust met ons deelt. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als u deze bij ons indient door een formulier in te vullen op het Platform en Gebruikerscontent in ongeacht welke vorm aan ons door te sturen.

Gegevens die wij indirect of passief van u verzamelen via het gebruik van het Platform en/of de Diensten

 • Apparaatgegevens. Wij kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen zoals uw hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaatidentificatiecodes en mobiele netwerkinformatie waaronder het telefoonnummer.
 • Doorverwijzingsgegevens. Als u het Platform vanaf een externe bron (zoals een link op een andere website of in een e-mail) bezoekt, slaan wij informatie op over de bron van waaruit u naar ons bent doorverwezen.
 • Locatiegegevens. Als u de Diensten en/of het Platform gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen en verwerken over uw feitelijke locatie, zoals door een mobiel apparaat verzonden GPS-signalen. Wij kunnen gebruikmaken van verschillende technologieën om een locatie te bepalen, zoals sensorgegevens vanaf uw apparaat die, bijvoorbeeld, informatie kunnen geven over wifi-accesspoints in de nabijheid. We kunnen locatiegegevens gebruiken en opslaan om onze Diensten te verbeteren en op maat te maken. U kunt de locatiediensten voor uw mobiele apparaat te allen tijde in- of uitschakelen. 

2. Doeleinden / Gebruik

Wij verzamelen en gebruiken de in artikel 1 vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om het Platform en/of de Diensten aan u te leveren;
 • om met u te communiceren over de Diensten; 
  • om het gebruik van het Platform en/of de Diensten mogelijk te maken ;
  • om ondersteuning te bieden wanneer u contact met ons opneemt;
 • om onze Diensten te beheren;
  • dit betekent dat wij de Diensten monitoren door intern (statistische) analyses uit te voeren op alle verzamelde gegevens om gebruikersgedrag en trends te analyseren en te meten;
 • om de Diensten te verbeteren en nieuwe Diensten te ontwikkelen;
  • om (statistische) analyse uit te voeren op de verzamelde gegevens en metingen teneinde  functies/elementen te evalueren of nieuwe functies/elementen te ontwikkelen;
  • om u over de Diensten te informeren, bijvoorbeeld door u op de hoogte te stellen van aankomende veranderingen of verbeteringen;
  • om klachten te behandelen en op te lossen die u zou kunnen hebben over het gebruik van het Platform of de Diensten, met inbegrip van alle aanverwante diensten in dit opzicht;
 • om marketing- en verkoopactiviteiten uit te voeren met betrekking tot (nieuwe) Diensten;
  • wij sturen u onze nieuwsbrieven/updates als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. 
 • om aan alle wettelijke eisen te voldoen;
  • om te reageren op juridische of wettelijke verzoeken;
  • om schade te voorkomen door mogelijk onwettige activiteiten op te sporen en in dit opzicht actie te ondernemen;
  • om onze Voorwaarden te handhaven .

3. Derden

We delen de in artikel 1 vermelde gegevens uitsluitend met, en maken deze uitsluitend bekend aan, derden zoals vermeld in deze Privacyverklaring. 

 • Wanneer wij ons bedienen van externe dienstverleners die ons helpen de diensten aan u te verlenen, delen wij uw gegevens en maken wij deze bekend, maar uitsluitend voor zover dit nodig is om de dienstverlener in staat te stellen zijn diensten voor ons te verrichten, zoals onder andere het verlenen van diensten als hosting-dienstverlener, mail-dienstverlener, tools voor het analyseren van internetverkeer. 
 • Wij kunnen onze (potentiële) Partners informatie verstrekken over bezoekers aan en (de diversiteit van) Gebruikers van het Platform in de vorm van geaggregeerde statistische gegevens met inbegrip van het aantal weergaven van en kliks op pagina’s en Content in het algemeen.
 • Wij kunnen uw informatie bekendmaken zoals dit bij wet vereist of toegestaan is of wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking nodig is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, en/of te voldoen aan een aan ons betekend(e) gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere juridische procedure.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens alleen delen en bekendmaken nadat wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen door een duidelijke, bevestigende handeling, of door de gegevens volledig te anonimiseren en dusdanig te aggregeren dat u of andere Gebruikers niet meer geïdentificeerd kunt of kunnen worden.  

4. Inzage / Correctie

U hebt het recht uw persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren en aan te passen. Wij reageren binnen 30 dagen en nadat wij uw identiteit geverifieerd hebben op verzoeken tot inzage, wijziging, correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. 

5. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard als noodzakelijk is om de doeleinden / het gebruik zoals bedoeld in artikel 2 te verwezenlijken. Dit betekent in het algemeen dat wij uw gegevens gedurende 2 jaar bewaren.  

Wij spannen ons er voor in om te voldoen aan verzoeken tot vernietiging en verwijdering van persoonsgegevens, tenzij de gegevens op basis van wettelijke vereisten of doeleinden bewaard dienen te blijven. 

Alle gegevens worden vernietigd/verwijderd overeenkomstig alle wettelijke eisen en onze Privacyverklaring.

6. Beveiliging

Wij spannen on tot het uiterste in om passende, technische en organisatorische maatregelen te treffen om gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen omvatten een passend niveau van bescherming, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Hoewel wij ons inspannen de gegevens te beveiligen, kunnen we niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met de verzamelde gegevens uitsluiten en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang tot of gebruik van de gegevens door onbevoegden.

Wij adviseren u te allen tijde (voorzorgs-)maatregelen te treffen om uw eigen gegevens te beschermen, onder meer door wachtwoorden regelmatig te wijzigen en kritisch te kijken naar de instellingen en toestemmingen.  

7. Cookies / Analytics / Sociale media

 • Cookies zijn gegevenspakketjes die wij voor registratiedoeleinden via uw internetbrowser op uw apparaat plaatsen. Het is mogelijk dat soortgelijke technologieën, zoals ‘web beacons’, worden gebruikt om geaggregeerde Platform-bezoekgegevens te verzamelen. 
 • Cookies en soortgelijke technologieën kunnen worden verstrekt door Partners of door externe dienstverleners en kunnen het verzamelen en tracken van bepaalde gegevens en informatie met betrekking tot de kenmerken en activiteiten van bezoekers op ons Platform omvatten. Wij kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens, aan bepaalde van deze Partners of aan externe dienstverleners bekendmaken teneinde deze diensten te verkrijgen.
 • Een van deze dienstverleners is Google Analytics. Meer informatie over hoe Google Analytics uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt is op hun website te vinden. 
 • Het Platform en/of de Diensten kunnen sociale media-functies of widgets bevatten, zoals de Vind ik leuk-knop op Facebook. Door het gebruik van deze functies kunnen deze externe dienstverleners mogelijk uw IP-adres achterhalen, detecteren welke pagina u bezoekt op ons Platform, en een cookie instellen om te zorgen dat de functie naar behoren werkt. Op uw interactie met deze functies is het privacybeleid van de derde die ze levert van toepassing.
 • Via uw browserinstellingen kunt u ervoor kiezen alle cookies of alleen bepaalde soorten cookies te wissen en blokkeren. Als u er echter voor kiest om cookies te blokkeren of wissen, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van het Platform en/of de Diensten. 

8. Leeftijd

Door gebruik te maken van de Diensten en/of het Platform bevestigt Gebruiker 18 (zestien) jaar of ouder te zijn. Indien Gebruiker jonger is dan 18, dient Gebruiker in dit opzicht toestemming te hebben van zijn/haar ouders of voogd. Gebruiker verklaart 18 jaar of ouder te zijn of toestemming van zijn/haar ouders of voogd te hebben voor het gebruik van de Diensten en/of het Platform. 

Terugbelverzoek

Goed bezig!;) Want ik wil ook graag met jóu kennismaken ...

Laat je gegevens achter en ik bel je binnen 48 uur om even kort kennis te maken en (eventeel) een vervolgafspraak te plannen.